V rámci  Operačního programu Zaměstnanost a projektu „ Novou cestou “, registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002659, probíhá rekvalifikační kurz Instuktor jógy který pořádá Evropská federace jógy (Yoga Federation of Europe).

Operační program Zaměstnanost je zacílen na zvýšení zaměstnanosti, sociální začleňování a boj s chudobou, zkvalitnění veřejné správy a sociální inovace a mezinárodní spolupráci ve vyjmenovaných oblastech.

Náklady na rekvalifikaci jsou hrazeny z prostředků státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu (ESF).

ESF je hlavním evropským nástrojem na podporu pracovních míst, jeho cílem je napomoci lidem získat lepší zaměstnání a zajistit spravedlivější pracovní příležitosti pro všechny občany EU. Působí prostřednictvím investic do lidského kapitálu – do pracovníků, mladých lidí a všech těch, kdo hledají pracovní místo, podporuje sociální začleňování osob a rovné příležitosti.

Akreditovaný rekvalifikační kurz Instruktor jógy (rozhodnutí č. 029/2016-50) zahrnuje 200 hodin a trvá 7 měsíců.
Termín konání kurzu: 17.3.2018 – 16.9.2018

Po ukončení programu odborného výcviku instruktora jógy se získává osvědčení, které je podkladem pro získání živnostenského listu na provozování činnosti Instruktora jógy.