V rámci projektu Operační program Zaměstnanost CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 – Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II) probíhá rekvalifikační kurz Instuktor jógy který pořádá Evropská federace jógy (Yoga Federation of Europe).

Operační program Zaměstnanost je zacílen na zvýšení zaměstnanosti, sociální začleňování a boj s chudobou, zkvalitnění veřejné správy a sociální inovace a mezinárodní spolupráci ve vyjmenovaných oblastech.

Náklady na rekvalifikaci jsou hrazeny z prostředků státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu (ESF).

ESF je hlavním evropským nástrojem na podporu pracovních míst, jeho cílem je napomoci lidem získat lepší zaměstnání a zajistit spravedlivější pracovní příležitosti pro všechny občany EU. Působí prostřednictvím investic do lidského kapitálu – do pracovníků, mladých lidí a všech těch, kdo hledají pracovní místo, podporuje sociální začleňování osob a rovné příležitosti.

Akreditovaný rekvalifikační kurz Instruktor jógy (rozhodnutí č. 029/2016-50) zahrnuje 200 hodin a trvá 7 měsíců.
Termín konání kurzu: 7.10.2017 – 29.4.2018

Po ukončení programu odborného výcviku instruktora jógy se získává osvědčení, které je podkladem pro získání živnostenského listu na provozování činnosti Instruktora jógy.